ویدئو انگیزشی با عنوان چرا شکست میخوریم؟ چرا شکست میخوریم؟ سوال خوبیست نه؟ اما واقعا شکست خوردن ما اهمیتی دارد؟ موضوع قابل اهمیت شکست خوردن نیست بلکه مهمتر آن است که آیا پس از زمین خوردن باز بر روی پای خود می ایستید و بلند…