“من ترس دارم ، چه باید بکنم؟” از سالها سال پیش شاید برای اکثریت مردم و ملت ها یک سوال وجود داشته و آن هم این که چه راهی برای موفقیت مالی و سرمایه گذاری وجود دارد و همه دنبال یک راه حل مشترک و…